Phòng Quản lý Hóa chất

Phòng Quản lý Hóa chất

Điện thoại: 02422205136
Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  •     Trưởng phòng
  •     024.22205058
  •     SonPHN@moit.gov.vn
  •     Phó Trưởng phòng
  •     024.22205058
  •     VuongVH@moit.gov.vn
 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý Hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HC ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hóa chất)

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản pháp luật theo thẩm quyền để Cục trưởng trình Lãnh đạo Bộ các lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; tiền chất công nghiệp; khai báo hóa chất; hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia; phân loại và ghi nhãn hóa chất nguy hiểm.

2. Giúp Lãnh đạo Cục ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực hóa chất thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng; các văn bản cá biệt, văn bản nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

3. Theo dõi và hướng dẫn thực hiện các quy định về khai báo hóa chất; hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia; phân loại và ghi nhãn hóa chất nguy hiểm.

4. Cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi, bãi bỏ Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Theo dõi chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp; Giấy phép sản xuất, xuất nhập khẩu hóa chất bảng.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hoá chất quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hoá chất, cung cấp thông tin hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất.

6. Chủ trì quản lý nhà nước về đánh giá hóa chất mới tại Việt Nam.Chủ trì xây dựng mạng lưới kiểm soát hoạt động hóa chất tại các địa phương.

7. Giúp Lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của Bộ; Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; thường trực Tổ công tác liên ngành thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học và đầu mối của Cục về các Công ước quốc tế liên quan đến hóa chất mà Việt Nam tham gia.

8. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động hóa chất theo phân công của Lãnh đạo Cục; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy, nổ, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự vệ sinh lao động, phòng chống ma túy được Bộ Công Thương phân cấp.

9. Phối hợp với Văn phòng Cục thực hiện: Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hóa chất, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hóa chất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất được phê duyệt.

10. Trình Cục trưởng đề xuất cử các đoàn, cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, hội thảo, tham quan, hội chợ ở nước ngoài; giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Cục đi nước ngoài về việc riêng theo quy định phân cấp của Bộ Công Thương và của pháp luật.

11. Phối hợp với Văn phòng Hóa dược triển khai hợp tác quốc tế thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020.

12. Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Cục xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí đoàn vào, đoàn ra, hội nghị, hội thảo quốc tế hàng năm, tổ chức các đoàn Lãnh đạo Cục đi công tác nước ngoài; chủ trì tổng hợp việc xây dựng, thông báo và theo dõi thực hiện kế hoạch đoàn vào, đoàn ra hàng năm của Cục.

13. Chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thực hiện trách nhiệm của Bộ Công Thương quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
 
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Lê Việt Thắng Chuyên viên chính 024.22205136 ThangLV@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Ninh Chuyên viên 024.22205058 NinhNT@moit.gov.vn
Nguyễn Hưng Thuận Chuyên viên 024.22205136 ThuanNH@moit.gov.vn
Lê Phương Thùy Chuyên viên chính 024.22205136 ThuyLP@moit.gov.vn
Nguyễn Văn Kiên Chuyên viên 024.22205136 KienNV@moit.gov.vn

 

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top