Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất

Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất

Điện thoại: 02422205058
Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  •    Phó Trưởng phòng phụ trách
  •    024.22205146
  •    LoanNT@moit.gov.vn
  •     Phó Trưởng phòng
  •     024.22205118
  •     HaDT@moit.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HC ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hóa chất)

1. Chủ trì thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn công nghiệp hoá chất quốc gia; các đề án, chương trình, cơ chế chính sách về lĩnh vực hóa chấttheo phân cấp của Bộ Công Thương và theo quy định của pháp luật hiện hành; xây dựng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động quản lý hóa chất.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình xây dựng chuyên ngành hóa chất theo quy định của pháp luật.

3. Giúp Lãnh đạo Cục ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực hóa chất thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng; các văn bản cá biệt, văn bản nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thực hiện cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi, bãi bỏ giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, hóa chất nguy hiểm sử dụng trong công nghiệp; thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành hoá chất; chủ trì quản lý về muối công nghiệp thuộc trách nhiệm của Cục.

5. Chủ trì xây dựng đề án, chương trình, dự án, đề tài phục vụ công tác quản lý và phát triển ngành, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực hóa chất theo phân công của Bộ Công Thương.

6. Chủ trì trong lĩnh vực được phân công quản lý việc thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc Bộ hoặc được giao quản lý, các công ty cổ phần do Bộ được giao là chủ sở hữu phần vốn nhà nước.

7. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục thực hiện hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình và các quy định về hoạt động hóa chất sau khi được phê duyệt; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động hóa chất; nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội/hiệp hội ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

8. Đầu mối Tổ điều hành thị trường trong nước về lĩnh vực hoá chất.

9. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Hóa dược theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương số 06/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 về Ban hành quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020.

10. Phối hợp với Văn phòng Cục thực hiện: Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hóa chất, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất nguy hiểm sử dụng trong công nghiệp; công tác quản lý nhà nước đối với ngành muối; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất được phê duyệt.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
 
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Phạm Hoài Long Chuyên viên 024.22205146 LongPH@moit.gov.vn
Bùi Thế Cường Chuyên viên chính 024.22205146 CuongBT@moit.gov.vn
Đặng Văn Thực Chuyên viên chính 024.22205146 ThucDV@moit.gov.vn
Phạm Lê Hoàng Chuyên viên 024.22205118 HoangPL@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thêu Chuyên viên 024.22205146 TheuNT@moit.gov.vn
Nguyễn Đắc Khánh Chuyên viên 024.22205118 KhanhND@moit.gov.vn

 

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top